Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rownd 7 Cynghrair NWCX (Round 7): Nant Gwrtheyrn, Llithfaen. 16/12/2018 

16th December 2018 @ 9:00 am - 4:00 pm

Rownd 7 Cynghrair NWCX: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen. Dydd Sul 16 Rhagfyr 2018 

Round 7 of the 2018/19 North Wales Cyclocross League: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen.  Sunday 16th December 2018

(wedi’i noddi gan The Bike Factory, Chester – sponsored by The Bike Factory, Chester)

Ni yw gwesteion Nant Gwrtheyrn. Os na fuoch chi erioed i’r dyffryn hardd a hanesyddol, paratowch i weld rhywle anhygoel! Ni fyddwn ni’n difetha pethau gyda gormod o fanylion rwan.

Disgwylwch gwrs coedwig gyda llawer o gorneli. Bydd mwd yn sicr o fod ar gael, ynghyd â gwreiddiau coed, mwsogl ac ychydig o greigiau. Cadwch olwg am Geifr Mynyddog, Bran Goesgoch, Cigfran a Hebog Tramor!

Dilynwch yr arwyddion brown “Nant Gwrtheyrn” o’r A499. Trowch i’r dde wrth y siop yn Llithfaen, i fyny’r bryn serth. Parhewch dros y brig a’r holl ffordd i lawr i Nant Gwrtheyrn. Os gwelwch yn dda, ufuddhewch i derfynau cyflymder y safle a pharcio lle rydych chi’n cael eich cyfeirio

Bydd gorsaf HQ y ras yn cael ei sefydlu ar y ffordd baw yn y goedwig tua 200 metr i fyny’r bryn o’r maes parcio. Gellir cyrraedd hyn trwy feic neu ar droed. Cymerwch ofal yn y coedwig, yn enwedig gyda phlant, mae rhai llethrau serth a nant os ydych yn mentro i ffwrdd o’r cwrs. Cofiwch ymatal rhag reidio beiciau yn y maes parcio neu ar y llwybr i Cafe Meinir lle bydd bwyd a diod poeth ar gael. Dewch â’ch cwpan y gellir ei ail-ddefnyddio os ydydch am fynd allan i wylio. Defnyddiwch barch at y cyfleusterau a holl ddefnyddwyr y safle.

****************************************

We are the guests of Nant Gwrtheyrn. If you have never been to the beautiful and historic valley prepare to be amazed!

Expect a woodland course with lots of corners. Mud will almost certainly be in evidence,  along with tree roots, moss and a few rocks. Look out for wild mountain goats, choughs, ravens and peregrine falcons!

Please follow the brown “Nant Gwrtheyrn” signs from the A499. Turn right by the shop in Llithfaen, up the steep hill. Continue over the top and descend with care all the way down to Nant Gwrtheyrn. Please obey the site speed limits and park where  directed.

Race HQ gazebo will be erected on the dirt road in the forest approximately 200m from the car park. This can be reached by bike or on foot. Take care in the woodland, especially with children, there are some steep slopes and a stream if you venture away from the course. Please refrain from riding bikes in the car park or on the path to the Cafe Meinir.  Hot food and drink will be available at the Cafe. Bring a  re-usable cup if you want a take-away. Please treat the facilities and all users of the site with respect.  Parents:  children are to keep to the marked course and to stay away from the stream.

Timings :
10:00 -11:30 Registration. There will be no registration after 1130.

11:00 Novice Children – (10mins) £2 (entry on the day)

11.20 Race#1:U8s, U10s, U12s   (20mins) £3 Nifty Online Only

12:00 Race#2:  U14s, U16s, (30mins) £5 Nifty Online Only + Adult beginners £5 (entry on the day)

13.15 Race #3: Senior race (M/F, Vets, U18s)   60mins   U18 £8 Nifty Online Only, All Seniors £14 Nifty Online Only

(Vets will be classified V40, V50, V60 + subject to participant numbers)

Newcomers regardless of age, gender or ability are welcome. You can race on a cyclocross bike or a mountain bike. You can try the beginners race for 30mins.

Parents:  children enjoy cyclocross. If unsure don’t be afraid to ask. We make it easy for children, especially newcomers. Most of our beginners make rapid progress.

Competitors retain numbers. This stays with you for all season so keep it safe between races. Replacement numbers will be charged at £3 per set.

Competitors are to hand back their race chips at the finish. Each chip cost £30+vat.  You will be billed if failing to hand back your chip

Venue address: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Gwynedd, LL53 6NL

***********

Amseriadau:

10:00 -11: 30 Cofrestru. Ni fydd unrhyw gofrestriad ar ôl 1130.

11:00 Plant (dechreuwyr) – (10 munud) £ 2 (cofnod ar y diwrnod)

11.20 Ras # 1: Dan 8, Dan 10, Dan 12 (20 munud) £ 3 Nifty Ar-lein yn Unig

12:00 Ras # 2: Dan 14, 16 oed, (30 munud) £ 5 Nifty Ar-lein yn Unig + Dechreuwyr Oedolion £ 5 (cofnod ar y diwrnod)

13.15 Ras # 3: Uwch ras (M / F, Vets, dan 18) 60 munud dan18 £ 8 Nifty Ar-lein yn Unig, Pob oedolyn £ 14 Nifty Ar-lein yn Unig

(Caiff Vets eu dosbarthu V40, V50, V60 + yn amodol ar rifau cyfranogwyr)

Mae croeso i bobl newydd waeth beth yw eu hoedran, eu rhyw neu eu gallu. Gallwch rasio ar feic cyclocross neu feic mynydd. Gallwch chi roi cynnig ar y ras ddechreuwyr am 30 munud.

Rhieni: mae plant yn mwynhau seiclocros. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch ag ofni gofyn. Rydym yn ei gwneud yn hawdd i blant, yn enwedig y dechreuwyr. Mae’r rhan fwyaf o’n dechreuwyr yn gwneud cynnydd cyflym.

Mae cystadleuwyr yn cadw eu rhifau. Mae hwn yn aros gyda chi drwy’r tymor felly cadwch hi’n ddiogel rhwng rasus. Y pris yw £ 3 fesul set am rifau newydd.

Bydd y cystadleuwyr yn ddychwelyd eu chips amseru ar y diwedd. Cost pob chip yw £ 30 + vat. Byddwch yn cael eich bilio os byddwch yn methu â rhoi eich chip yn ôl

Cyfeiriad lleoliad: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Gwynedd,  LL53 6NL

 

Details

Date:
16th December 2018
Time:
9:00 am - 4:00 pm

Venue

Nant Gwrtheyrn
Nant Gwrtheyrn
Llithfaen, , Gwynedd LL53 6NL United Kingdom
+ Google Map
Website:
www.http://nantgwrtheyrn.org